MENU

O škole

Základná škola Kvetoslavov 266 má štyri organizačné zložky: Základná škola so školským klubom detí a Elokované pracovisko ZŠ Kvetoslavov 648 so školským klubom. Poskytuje primárne vzdelanie (ISCED 1) a nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2). Obidve budovy sa nachádzajú v tichej lokalite s málo frekventovanou premávkou. V súčasnosti má škola k dispozícii 7 tried, jednu počítačovú učebňu, gymnastickú sálu a výdajňu školskej stravy.

Škola si buduje dobré meno od jej vzniku v roku 1966 a v súčasnosti veľmi rýchlo rastie. Škola má hlavnú budovu ZŠ Kvetoslavov 266, kde sa nachádzajú 4 triedy, zborovňa, technické a sociálne zázemie. Okrem hlavnej budovy využíva škola aj priestranný areál s priľahlým multifunkčným ihriskom. Stravovanie žiakov je zabezpečené v MŠ Kvetoslavov, ktorý leží v susedstve s pozemkom školy.

 

Narastajúci záujem o školu viedol k dosiahnutiu maximálnej kapacity a v školskom roku 2018/2019 k vytvoreniu elokovaného pracoviska Kvetoslavov 648 na Šľachtiteľskej ulici v Kvetoslavove, kde sú v prenajatých priestoroch umiestnené tri triedy, zborovňa, jedna počítačová učebňa, gymnastická sála a výdajňa školskej stravy. Na pozemku školy sa nachádza aj workoutové ihrisko s rozsiahlou trávnatou plochou. Vzhľadom na otvorenie elokovaného pracoviska, prešla škola v apríli 2019 na právnu subjektivitu.

 

Školu bude v školskom roku 2019/2020 navštevovať 116 detí. Jednotlivé ročníky sú situované nasledovne: 1. – 2. ročník bude v kmeňovej budove ZŠ Kvetoslavov 266 a 3. – 5. ročník na Elokovanom pracovisku Kvetoslavov 648. Každý ročník bude v samostatnej triede vybavenej novým nábytkom, a ktorá je taktiež plnohodnotne vybavená modernou technikou a pomôckami na IKT.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť na ZŠ Kvetoslavov 266 a Elokovanom pracovisku Kvetoslavov 648 zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia. Všetci pedagogickí zamestnanci majú požadovanú kvalifikáciu, mnohí využili na skvalitnenie svojej práce odborné kurzy, špecializované štúdium a iné formy ďalšieho vzdelávania. Pedagogický zbor tvoria rôznorodé osobnosti, mladí kolegovia s kreatívnym prístupom k práci, skúsenejší a zrelí pedagógovia s kvalitnými postojmi a nadhľadom daným skúsenosťami. Členovia zboru sa dynamicky dopĺňajú v rôznorodosti svojich talentov a zjednocujú sa na spoločnom hodnotovom základe a vzťahom k žiakom. Pedagogický zbor tvoria: 3 učiteľky pre primárne vzdelávanie, 4 vychovávateľky pre primárne vzdelávanie, 2 učiteľky pre nižšie stredné vzdelanie, 2 asistentky učiteľa, 2 upratovačky a poverený riaditeľ.

Žiaci okrem ŠKD môžu navštevovať rôzne krúžky: angličtina pre začiatočníkov a pokročilých, šikovné ruky, aikido, flauta, klavír, atď.

Škola bude postupne prechádzať mnohými zmenami, ktoré sa chystáme od nového roka 2019/2020 postupne implementovať. Pokúsime sa zaviesť elektronickú triednu knihu a elektronickú evidenciu dochádzky, aby sme vytvorili rýchlejší a kvalitnejší prístup rodičov k informáciám o vlastných deťoch. Implementovaním súčasných technológii sa zlepší aj komunikácia medzi školou a rodičmi, ako aj opačne. Zvýšime aktivitu zapájania sa detí do rôznych súťaží, pytagoriád, klokana, Hviezdoslavov Kubín,  atď. Všetky tieto spomenuté zmeny, ale aj mnohé ďalšie budeme zavádzať postupne aby sa zachoval správny postup a plynulý prechod na nové výzvy nebol kostrbatý.

Priestorové podmienky školy momentálne vyhovujú počtu žiakov a potrebám obce, avšak našou úlohou v blízkej budúcnosti je zabezpečiť a vytvoriť podmienky na fungovanie plnohodnotnej ZŠ pre ročníky 1 – 9. Uvítame preto každú pomoc pri budovaní spoločného „prechodného bydliska“ pre naše deti.

 

S úctou

ThLic. Marek Heczei, PhD.

Poverený riaditeľ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kvetoslavov 266
    Kvetoslavov 266

    Elokované pracovisko: Šľachtiteľská 648 Kvetoslavov
  • +421 (0) 315503075 ZŠ Kvetoslavov 266
    +421 (0) 315501244 Elokované pracovisko Kvetoslavov 648

    +421 904 321 466 Riaditeľ

Fotogaléria