• Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu!
     • Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu!

     • Milí rodičia, drahé deti, 

      od pondelka 11.10.2021 sa obnovuje na našej škole výchovno-vzdelávací proces. Čaká nás aj jedna novinka, ktorú by som Vám rád touto cestou predstavil.

       

      Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.

      Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú :

      a) deti do 6 rokov veku,

      b) deti v materskej škole,

      c) žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom počas pobytu vo svojej triede v uzavretom kolektíve a v exteriéri.

      Títo žiaci musia mať naďalej nasadené rúško:

      - v interiéri školy alebo školského zariadenia mimo uzavretého kolektívu,

      - ak vchádzajú alebo vychádzajú z/do priestorov školy,

      - pri premiestňovaní sa po chodbách (v rámci prestávky, do inej vyučovacej miestnosti, telocvične, jedálne, na toalety),

      - počas pobytu v spoločných priestoroch školy,

      - pri premiešavaní viacerých skupín žiakov (napríklad pre účasti na hromadných podujatiach),

      d) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí,

      h) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

       

      Nosenie rúšok naďalej dôrazne odporúčame

      ako účinnú prevenciu ochorenia COVID-19.

       

      Zamestnanci škôl musia mať naďalej prekryté horné dýchacie cesty. (okrem pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi so závažnými poruchami autistického spektra so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím).

       

      S pozdravom

      ThLic. Marek Heczei, PhD.

      riaditeľ

     • Neotáľali sme!

     • Neotáľali sme a využli sme situáciu, kedy väčšina zamestnancov mala výsledok testu už v pondelok na obed a tak sme sa pustili do prác, ktoré sa za bežného chodu školy robia ťažko.

      Pani asistentky vyzdobili do jesenných farieb Elokované pracovisko a tak sa prváčikovia vrátia do kreatívneho a krásneho priestoru. Okrem toho sme postúpili aj v novej budove. P. Balko spolu s manželkou poskladali 5 paliet nábytku pre deti do tried, aby si už konečne mohli deti odložiť svoje veci na ich osobné miesto. Pribudol nábytok aj do zborovne, aby aj učitelia mohli dôstojne pracovať. Nové stoličky, pracovné stoly a skrinky zdobia našu zborovňu. P. Balko okrem iného spustil internetovú sieť, vďaka čomu budeme aj my promptnejšie pracovať s Edupage aj v novej budove. Chcem len pripomenúť, že už nám funguje aj nová telefonická linka v novej budove. Číslo už máme zverejnené aj na stránke, čiže nás určite rýchlejšie zastihnete. Na svoje miesto sa vrátili lavičky a tulivaky na sedenie na chodbách. Postúpili sme aj s vonkajším priestorom školy, tzv. vonkajším átriom, ktoré bude pripravené ako relaxačno-vyučovacia zóna pre žiakov počas vyučovania či po ňom. Vďaka Floracentru v Kvetoslavove máme nový trávnik. Pobalili sme aj ďalšie samotesty pre rodičov, čiže si môžete opäť vypýtať testy na podpis u triednych učiteľov. Na distribúciu ďalších čakáme. Ďakujem aj učiteľom a zamestnancom, ktorí zabezpečovali online vyučovanie v čase karantény.

      A máme toho omnoho, omnoho viac...

       

      To čo nás ešte čaká:

      - čakáme na kovové, protipožiarne skrinky do vstupnej haly v novej budove, ktoré budú uzamykateľné a pridelené každému žiakovi na druhom stupni.

      - vo vstupnej hale, kde je mozaiková stena, bude umiestnené plátno s projektorom a následne postupne osadené pódium, ktoré bude slúžiť na prezentačné účely, diskusie s hosťami, vystúpenia žiakov atď.

      - vo vstupnej hale bude umiestnený aj automat na Brejky, na automat stále čakáme. Jeden už máme v Kmeňovej budove a dopĺňajú ho dvakrát týždenne, ale aj tak nestíhajú pre veľký záujem detí, čo nás veľmi teší :)

      - po dokončení trávnika budeme postupovať v revitalizácii priestoru. Podali sme niekoľko menších enviromentálnych projektov v slovenských spoločnostiach a za pomoci aj rodičovského združenia skrášlime priestor. Vysadíme pár stromov, osadíme lavičky a so súhlasom majiteľa budovy skrášlime fasádu starej priľahlej budovy, atď.

      - podali sme projekt na cykloklietku prostredníctvom výzvy Ministerstva dopravy (vyhodnotenie koncom roka)

       

      A mnoho ďalšieho nás ešte čaká :)

       

      S pozdravom

      ThLic. Marek Heczei, PhD.

      riaditeľ

       

     • Tematický deň: Deň mlieka!

     • V utorok 28.9. sme mali v našej škole Deň mlieka. Pani učiteľky spolu s pani vychovávateľkami pripravili pre deti zaujímavý program.

      Prváci si spravili nástenku z projektov o zvieratkách, ktoré nám dávajú mliečko a o produktoch z mlieka a doplnili ju vlastnoručne vyrobenými kravičkami z papiera. Urobili si spolu s pani učiteľkou chutné nefalšované kakao.

      Druháci si s pani učiteľkou vyrábali čelenky a robili spoločný plagát z mliečnych výrobkov, vystrihnutých z prinesených letákov, V školskom klube pomáhali žiaci pani vychovávateľke s prípravou smotanovej torty, ktorú s chuťou na druhý deň zjedli.            

      Tretiaci pozerali CD Mliečna cesta, rozprávali sa o dôležitosti mlieka vo výžive, o význame mlieka pre ich kosti a zúbky. V ŠKD vyrábali prepletané kravičky, pili mliečko s guličkami a rozprávali sa aj o separovaní obalov z mlieka a mliečnych výrobkov.

      Štvrtáci si spravili „mliečnu“ nástenku a v ŠKD si skúsili dojenie mlieka z krabicovej kravy a pochutili si na krupicovej kaši, ktorú im uvarila pani vychovávateľka.

      Deťom vysvetlili, ako majú používať Brejky kartu a podporili ich v tom, aby si každý deň dali čerstvé mliečko.

      Žiaci na druhom stupni vypracovali referáty o mlieku a mliečnych výrobkoch a priniesli si chutné mliečne desiaty.

      Tešíme sa na ďalší tematický deň!

       

      PS: Pre viac fotiek si kliknite na odkaz nižšie alebo prejdite do fotoalbumu.

       

     • Prírodovedná vychádzka 5.A.

     •  

      Dňa 30.09.2021 sa žiaci 5.A. v rámci predmetu Biológia spolu so svojím učiteľom zúčastnili na vychádzke do najbližšieho okolia školy. Témou bolo porovnanie rastlín v prírodnom prostredí. Žiaci videli a skúmali pomocou lupy,  lúčne rastliny, burine, okrasné rastliny, dreviny, ale aj machy a lišajníky. Nabrali sme vzorky jednotlivých prírodnín, ktoré potom využijeme na ďalších hodinách biológie.

      Edgar Lorand, učiteľ biológie

     • PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     • Milí rodičia, drahé deti.

      Pýtate sa na časy a ponuku krúžkov, pripravil som pre Vás preto menší prehľad časov, miest a lektorov jednotlivých krúžkov. Aj keď sú niektoré krúžky už obsadené, je možné že sa počty budú ešte navyšovať. O tejto skutočnosti Vás budeme určite informovať. Nech sa Vám páči, tu je naša ponuka krúžkov na tento rok:

       

      Športovo-pohybový krúžok pre 2. 3. 4. ročník – krúžok zameraný na pohybové hry, aktivity a zdravý spôsob života. Cieľom je rozvíjať tímovú prácu a spoluprácu, telesnú a psychickú zdatnosť detí, zodpovednosť za svoje zdravie. Povedie: p. Opatová Martina, pondelok 14:00 – 15:30 hod. v Kmeňovej budove.

       

      Just dance pre 2. ročník – krúžok zameraný na umelecké činnosti hudobno-dramatického charakteru. Žiaci si rozvíjajú inštrumentálne a pohybové schopnosti. Povedie: p. Wlachovská Henrieta, utorok 14:30 – 16:00 hod. v Kmeňovej budove.

       

      Šikovné ruky pre 1. ročník – krúžok zameraný na umeleckú tvorivú činnosť, pracujeme s odpadovým materiálom, prírodným materiálom podľa aktuálneho ročného obdobia, oboznamujeme sa s rôznymi výtvarnými a pracovnými technikami. Povedie: p. Turanská Jana, štvrtok 14:00 – 15:30 hod. na Elokovanom pracovisku.

       

      Tvorivé dielne pre 2. ročník – krúžok zameraný na rozvoj kreativity, fantázie a manuálnych zručností. Naučíme sa pracovať s rôznymi materiálmi - farbičky, farby, modelovacie hmoty, látky, gombíky, korálky, stavebnice, prírodné a odpadové materiály. Povedie: p. Bačová Žaneta, streda 14:30 – 16:00 hod. v Kmeňovej budove.

       

      Zázračný ateliér pre 3. – 4. ročník - krúžok zameraný na rozvíjanie zručnosti, zmyslu pre krásnu a estetické cítenie. Žiaci nadobúdajú poznatky o využití rôzneho druhu materiálu, získavajú tvorivosť a predstavu využitia rôznych pracovných techník. Rozvíjajú si vlastné schopnosti a učia sa pracovať v kolektíve. Vedúca krúžku: p. Kubincová Dana, piatok 14:30 – 16:00 hod. v Kmeňovej budove.

       

      Čarovná čajovňa pre 3. – 4. ročník – prírodno-environmentálny krúžok zameraný na spoznávanie zvykov a tradícií, formovanie sociálnych zručností detí, budeme spoznávať svet čajov a byliniek. Povedie: p. Baňasová Jana, štvrtok 14:30 – 16:00 hod. v Kmeňovej budove.

       

      Tanečná prípravka Ľudovky pre 1. ročník –  Vždy v utorok o 13.00  hod. a 13.45 hod. začne druhá hodina v telocvični na Elokovanom pracovisku. Hodina zameraná na prípravku na ľudové tance. P. Antalíková, vedúca krúžku, sa venuje celoživotne tancu, práci s deťmi, tanečnej príprave atď. U nás ju poznáte taktiež z krúžku pre malé deti Hopsa Hop. Do krúžku je možné prihlásiť aj deti z 2.ročníka, avšak presun medzi budovami nevieme zabezpečiť. Preto ak rodič prejaví záujem o krúžok bude musieť realizovať presun dieťaťa vo vlastnej réžii. Poplatok za dieťa na 1 vyučovaciu hodinu sú 4. eurá.

       

      Angličtina – krúžok anglického jazyka bude vyučovať nový lektor p. Maximilián Pál. Časy krúžku budú známe až po prihlásení podľa záujmu. Veríme, že si každý nájde svoj správny deň a čas. Krúžok bude prebiehať v dvoch budovách: Kmeňová budova a Nové elokované pracovisko. Poplatok za krúžok sa odvíja od počtu detí. Jedna hodina je pre celú skupinu 15 eur.

       

      Stolnotenisový – krúžok povedie p. Kriglerová. Zameraný na základy a hru pingpongu. V pondelky v čase od 15.00 – 16.00 hod.

       

      Spoločenské hry pre 1.ročník – vedúcou krúžku je p. Kriglerová. Deti vovedie do tajov spoločenských hier, pričom sa zoznámia s novými a zaujímavými hrami každú stredu od 15.00 – 16.00 hod.

       

      Aikido – krúžok vedie p. Opatová. Krúžok je vždy v pondelky a stredy od 17.00 hod.

       

      Špičkovo - tanečno pohybový krúžok. Na informácie ešte čakáme....doplníme čoskoro...

     • Naša nová školská móda 🪡🧵

     • Drahí rodičia, milé deti,

      radi by sme Vám predstavili novú módnu kolekciu ZŠ Kvetoslavov 👗👕

      Ako každému rodičovi sa vám určite stalo, že ste doma riešili dilemu, čo deťom obliecť ráno do školy 👚

      Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sme prišli s nápadom ponúknuť školské "uniformy" 🤗

      Vieme, že školské uniformy u nás nemajú veľkú tradiciu, preto sme vybrali takúto športovejšiu formu ⚽️

      Druhým dôvodom je, že chceme prehlbovať v deťoch zdravý lokálpatriotizmus a hrdosť, že navštevujú práve našu Kvetoslavovskú základnú školu 🎓

       

      Radi by sme Vám preto ponúkli tričká s potlačou školského loga a erbu obce. Tak ako v minulom školskom roku, akurát okrem tričiek sme portfólio rozšírili o Polo košelu a mikinu, pridali sme nové farby ako kráľovská modrá, ale zvlášť vkusné sú dievčenské mikiny "malinovej" farby 😁

       

      Aj keď budú tričká na predaj, veríme, že Vás oslovia. (predajné ceny sú s drobnou dotáciou školy)

      ➡️Tričko - 5 eur

      ➡️Polo košeľa - 10 eur

      ➡️Mikina - 20 eur

       

      V prípade záujmu prosíme kontaktujte pani vychovávateľku v kmeňovej budove, alebo pána riaditeľa na elokovanom pracovisku (popr. emailom riaditel@zskvetoslavov.sk)

       

      Obrovské ĎAKUJEME patrí našim modelom, ktorí kolekciu odprezentovali 🙏❤️

     • Prihlasovanie na obedy

     • Milí rodičia,

       

      vzhľadom na to, že obedy pre ZŠ Kvetoslavov zabezpečuje jedáleň pri MŠ Kvetoslavov, bude potrebné prihlásiť Vaše dieťa na obedy priamo v jedálni u p. Hellerovej. Keďže sa obedy budú podávať už v piatok, 3.9.2021, urobte tak prosím čo najskôr na tel. čísle: 0907 985 381.

      Ďakujem!

       

      ThLic. Marek Heczei, PhD.

      riaditeľ

     • Školský semafor v školskom roku 2021/2022

     • Milí rodičia, deti a návštevníci našej školy.

      Radi by sme Vám dali do pozornosti platný Školský semafór, podľa ktorého budeme v najbližších dňoch postupovať a sa riadiť.

      Vo väčšine prípadoch neprichádza k zmene oproti minulému školskému roku, čiže naďalej platí nosenie rúška vo vnútorných priestoroch pre žiakov, zamestnancov a návštevníkov. Miešanie a spájanie žiakov v triedach potrvá iba do doby, kým bude náš okres v zelenej fáze, atď.

      Prosíme Vás preto, pozrieť si Školský semafor, aby na začiatku školského roka nedošlo k nedorozumeniam a komplikáciám. 

      Veľmi pekne ďakujeme za trpezlivosť a súdržnosť!

       

      S pozdravom

      ThLic. Marek Heczei, PhD.

      riaditeľ

       

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     •  

      Milí žiaci, drahí rodičia!

      Blíži sa začiatok nového školského roka a rád by som Vám poskytol informácie k jeho začiatku a otvoreniu.

      V prvom rade Vás chcem upriamiť na web stránku školy, kde už nájdete rozdelenie detí do jednotlivých tried. Medzi dôležitými dokumentami nájdete aj zoznam pomôcok a potrebných vecí pre jednotlivé ročníky.

      Vzhľadom na to, že škola bude v novom školskom roku sídliť v troch budovách, umiestnenie tried je nasledovné:

      1. ročník, obidve triedy – Elokované pracovisko ZŠ, Šľachtiteľská 648, Kvetoslavov

       

      2. – 4. ročník – Kmeňová budova ZŠ, Školská 266, Kvetoslavov

      5. – 7. ročník – Elokované pracovisko ZŠ, Nová budova Šľachtiteľská 178, Kvetoslavov

      Otvorenie školského roka 2021/2022

      Kmeňová budova:

      Otvorenie školského roka pre ročníky 2. – 4. bude prebiehať pred budovou školy 2.9.2020 o 9.00 hod. Do budovy školy budú môcť vstúpiť iba deti, za prísnych hygienických opatrení, t.j. s prekrytím úst a nosa (najlepšie s rúškom). Pred vstupom do budovy bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk. Okrem toho, budú musieť priniesť vyplnené a podpísané jedno z nasledujúcich tlačív:

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – v prípade, že dieťa nie je zaočkované.

      Písomné prehlásenie o bezpríznakovovsti návštevníka – vypĺňa nezaočkovaný rodič ak bude vstupovať s dieťaťom do budovy.

      Oznámenie o výnimke z karantény  - vypĺňa zaočkované dieťa alebo zaočkovaný rodič.

      Tlačivá sú zverejnené na stránke školy. V prvý deň nástupu prosím si priniesť vytlačené tlačivo, ďalšie tlačivá budeme už potvrdzovať elektronicky cez Edupage.

      Vstup do budovy školy bude povolený iba jednému zákonnému zástupcovi nového žiaka a jednému zákonnému zástupcovi žiaka prvého ročníka. Vstup do budovy je možný iba s prekrytím dýchacích ciest a vyplneným tlačivom.

      Otvorenie bude trvať maximálne 1. hod. V daný deň nebude pre deti zabezpečený obed a nebude prebiehať ani ŠKD.

       

      Elokované pracovisko a Nová budova na Šľachtiteľskej ulici:

      Otvorenie školského roka pre ročníky 1., 5. - 7. bude prebiehať pred budovou Elokovaného pracoviska 2.9.2020 o 10.00 hod. Do budovy školy budú môcť vstúpiť iba deti, za prísnych hygienických opatrení, t.j. s prekrytím úst a nosa (najlepšie s rúškom). Pred vstupom do budovy bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk. Okrem toho, budú musieť priniesť vyplnené a podpísané jedno z nasledujúcich tlačív:

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – v prípade, že dieťa nie je zaočkované.

      Písomné prehlásenie o bezpríznakovovsti návštevníka – vypĺňa nezaočkovaný rodič ak bude vstupovať s dieťaťom do budovy

      Oznámenie o výnimke z karantény  - vypĺňa zaočkované dieťa alebo zaočkovaný rodič.

      Tlačivá sú zverejnené na stránke školy. V prvý deň nástupu prosím si priniesť vytlačené tlačivo, ďalšie tlačivá budeme už potvrdzovať elektronicky cez Edupage.

      Vstup do budovy školy bude povolený iba jednému zákonnému zástupcovi nového žiaka a jednému zákonnému zástupcovi žiaka prvého ročníka. Vstup do budovy je možný iba s prekrytím dýchacích ciest a vyplneným tlačivom.

      Otvorenie bude trvať maximálne 1. hod. V daný deň nebude pre deti zabezpečený obed a nebude prebiehať ani ŠKD.

       

      Tešíme sa na Vás!

       

      S pozdravom

      ThLic. Marek Heczei, PhD.

      riaditeľ

       

     • Brigáda 24.8. - ĎAKUJEME všetkým brigádnikom !!!

     • Avizovaná BRIGÁDA dňa 24.8. prebehla napriek prvotným pochybnostiam k nízkej účasti nadmieru úspešne.

      Zúčastnení zvládli sťahovanie, upratovanie a prípravu novučičkých tried na jednotku s hviezdičkou.

      Nižšie drobná ukážka ako sa makalo na plné obrátky :)

      Okrem dobrovoľníkov pridali ruku k dielu pani učiteľky, pani vychovávateľky, aj zamestnaci obecného úradu.

      Za čo im všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME !! ❤️ 

     • Dotácia alebo daňový bonus pre šk.r.2021/22

     • Informujeme rodičov, nakoľko sa od 1.8.2021 mení výška daňového bonusu na dieťa, ruší sa celoplošný príspevok na stravu a zavádza sa dotácia na obed, v prípade ak niekto nemá záujem/nemôže bonus poberať.

       

      Od 1.7.2021 do 31.12.2021 je daňový bonus:

      • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
      • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
      • 23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov

      V prípade, ak niekto nemá možnosť, alebo záujem si uplatniť daňový bonus u zamestnávateľa, môže si požiadať o dotáciu na obed, ktorá sa zvyšuje na 1,30€ na stravnú jednotku.

       

      Informácie pre takýchto žiadateľov TU: INFO_pre_ziadatelov.docx

      Bude treba doložiť vyplnené čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu: cestne_vyhlasenie(1).docx

      Info o výške stravného pre našu ZŠ: stravná jednotka VÝPOČET

      Viac informácií v priloženom dokumente NIŽŠIE.

       

      Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

      Zdroj: UPSVR_poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022