• Technika

     • Naše siedmacky si dnes vyskúšali niečo z "práce v kuchyni" a vyrobili si dnes na raňajky obložené chlebíčky zo surovín, ktoré si samé priniesli. Jednorazové rukavice nesmeli chýbať. 

      Verím, ze podobnú dobrotu vyrobia aj doma na nadchádzajúce Vianoce a pochutia si na chlebickoch spolu so svojimi rodinami.

      Prajem Vám dobrú chuť!

       

      Text a foto: Ľubica Kriglerová, učiteľka Techniky

     • Naša prvá olympiáda zo slovenského jazyka

     • 13. októbra 2022 sa uskutočnilo celoslovenské školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Zapojilo sa aj sedem našich ôsmakov. Štyria žiaci boli úspešnými riešiteľmi: Natália Roncoroni Smoláriková, Laura Balogová, Marcus Czére. Úspešnou riešiteľkou a zároveň víťazkou školského kola sa stala Sofia Šefčíková, ktorá reprezentovala školu aj v okresnom kole 10. novembra 2022 v Dunajskej Strede a získala nádherné 2. miesto.

       

      Sofia, gratulujeme k úspechu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

       

      Zuzana Greňová

     • Plavecký výcvik 3.A, 3.B

     • Naša netradičná hodina telesnej výchovy sa začala už 2. krát ako vždy rozcvičkou pri bazéne X-bionicu v Šamoríne. Deti prišli zvládnuť základné plavecké spôsoby, iné sa zdokonaliť v plávaní, ale hlavne mať radosť z pohybu vo vode. Deti plávali pod dohľadom trénerov a každé dieťa napredovalo vlastným tempom. Všetky deti boli veľmi snaživé, aktívne, neskôr už trošku unavené a hladné, ale šťastné a určite si takúto hodinu telesnej výchovy ešte zopakujeme. 
      Žiaci 3.A, 3.B 
      p.uč. K. Móriczová a D. Škarbová

     • Voľby členov do Rady školy

     • Milí rodičia, ako som Vám už avizoval, na škole prebehnú voľby členov do Rady školy.

       

      Na základe Výzvy R2022/2047 obce Kvetoslavov a v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje riaditeľ školy

       

      VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY:

      Základná škola Kvetoslavov, Školská ulica č. 266/3, IČO 52250270, 93041 Kvetoslavov

      dňa 14.11.2022 o 17.00 hod.

      v triede Vášho dieťaťa.

       

      V súlade s ustanoveniami zákona o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene niektorých zákonom je počet členov rady školy 11 v zložení:

      - dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (volia iba pedagogickí zamestnanci)

      - jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov (volia iba nepedagogickí zamestnanci)

      - štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy (volia iba rodičia)

      - štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (delegovaní starostom, nevolení)

       

      Voľby prebehnú nasledovným spôsobom:

      - voliť sa bude v jednotlivých triedach, ktoré navštevujú Vaše deti

      - na papierik napíšete čitateľne meno jedného rodiča, ktorého by ste chceli v Rade školy mať a ktorý bude hájiť záujmy Vás a školy. Momentálne sa nám prihlásili dvaja rodičia, oslovím ešte pár rodičov, ktorých by som rád do funkcie člena rady školy pozval. Mená rodičov Vám oznámime v deň hlasovania v krátkom mojom liste na úvod volieb

      - každý rodič, bez ohľadu na počet detí v škole, môže svoj hlas odovzdať iba raz. Rodič s jedným dieťaťom hlasuje v triede, ktorú jeho dieťa navštevuje. Rodič, ktorý má viacero detí si môže triedu v ktorej zahlasuje vybrať podľa vlastného uváženia

      - voľby potrvajú maximálne 30 minút

      - po odvolení môže rodič bezodkladne odísť

      - následne sa hlasy v triede spočítajú, urobí sa protokol a na záver sa všetky hlasy v triedach sčítajú

      - výsledky volieb a ďalší postup pre zvolených zástupcov Vám prinesieme v nasledujúci deň

       

      Prosím Vás rodičov o čo najväčšiu účasť, nájdite si prosím pár minút svojho času, aby ste svoj hlas prišli odovzdať a mohli tak pomôcť hájiť záujmy školy a Vašich detí. Ďakujem!

       

      S pozdravom

      ThLic. Marek Heczei, PhD.

      riaditeľ

     • Odmeny pre žiakov

     • Mnohí naši žiaci na 2. stupni sú múdri, aktívni a šikovní. Viacerí z nich už hneď od začiatku školského roka zbierajú dobré známky. Pre najaktívnejších žiakov v predmetoch biológia a geografia  sú od nášho sponzora Panta Rhei e-shop pripravené atraktívne ceny. Zatiaľ dostali odmenu títo žiaci: David Lukáč a Lukáš Blahuta zo 6.A, Dominika Ševčíková z 5.A. A budú nasledovať aj ďalší.

      Text a fotografie Edgar Lorand, učiteľ

     • Práca s mapou v 5.A

     • V rámci učebných osnov z geografie sa piataci mali naučiť pracovať s mapou. Žiaci si priniesli z domu ako učebné pomôcky rôzne druhy a typy máp – mapy miest, turistické a cykloturistické mapy, mapy regiónov i maľované mapy (domáce aj zahraničné). Ďalšie materiály priniesol na hodinu učiteľ. Po prebratí potrebnej teórie (glóbus, mapy, popis, mierka, legenda atď.) sme pristúpili k samostatnej práci. V prvej časti mali žiaci rovnaké úlohy – podľa legendy mali na zjednodušenej mape Bratislavy nájsť zadané miesta a lokality. V druhej časti mali možnosť voľného výberu z máp, ktoré si sami priniesli. Hodina bola zaujímavá, žiaci nadobudli nové poznatky a skúsenosti. Najlepšie práce boli oznámkované (a tých bola väčšina). Na záberoch sú piataci v plnom nasadení.

      Text a fotografie Edgar Lorand, učiteľ

     • Prírodovedná vychádzka 5.A

     • V októbri sa takmer naplno prejavilo babie leto. Šiesteho októbra bolo veľmi príjemné počasie, a tak sme sa v rámci učebných osnov z biológie vybrali na prírodovednú poznávaciu vychádzku do najbližšieho okolia našej školy. Pozorovali sme lišajník s názvom zemepisník mapovitý na kôre stromov, hlavne briez, ďalej kvitnúce lúčne rastliny, napríklad púpavu, sedmokrásku, knôtovku, vesnovku, lopúch, bodliak, pichliač, jastrabník, starček a ďalšie, rôzne druhy tráv, viaceré okrasné rastliny, napríklad astry, levandule a slnečnice, z drevín napríklad divorastúcu malinu, ružu šípovú (divorastúcu aj pestovanú – okrasnú), liesku, bazu, jarabinu, vŕbu, brezu, čerešňu, višňu, marhuľu a iné stromy a kry. Vychádzka sa žiakom veľmi páčila.

      Text a fotografie Edgar Lorand, učiteľ

     • Deň seniorov

     • Dňa 7.10.2022 si žiaci 1. a 2. stupňa pripravili kultúrny program pre seniorov, ktorý sa konal v priestoroch obecného úradu. Svojím prednesom, básničkami a hrou na flaute spríjemnili posedenie dôchodcom. Pripravené darčeky v podobe ručne vyrobených kvetiniek žiakmi našej školy im spravili veľkú radosť. Deti boli na záver odmenené potleskom a milým úsmevom. 

      Text: Melánia Balková
      Foto: OÚ Kvetoslavov

     • Deň mlieka

     • Svetový deň mlieka na školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, sme sa rozhodli využiť na občerstvenie, tvorenie, aj poučenie. V rámci vyučovania si deti z elokovaného pracoviska pozreli edukačné videá o kravičke Eliške. Tá ich previedla cestou spracovania mlieka a na záver deťom ponúkla zaujímavý kvíz. Nakoniec sme si s deťmi spravili chutné kakao a tretiaci využili hodinu výtvarnej výchovy na vytvorenie pekných koláží o mlieku.

      Text: Mgr. Lucia Krajčíková
      Foto: Mgr. Lucia Krajčíková, Mgr. Katarína Móriczová

     • Letné prázdniny našich žiakov

     • Naši žiaci tieto horúce letné prázdniny strávili ako zvyčajne rôznym spôsobom, či už doma, u starých rodičov, v letných táboroch, pri mori alebo v horách. Takisto na najrôznejších rodinných výletoch a akciách: na kúpaliskách, pri jazerách, na hradoch a zámkoch, v múzeách, v knižniciach, v jaskyniach, na bicykloch, peších túrach a inak.

      Niektorí z nich prispeli do fotogalérie svojimi fotografiami: Nikolaj, Vilko, Samko Š., Hugo K., Damián, David L., Samko P., Lívia, Saša, Vivien, Lukáš L.

      Všetkým z nich touto cestou ďakujeme.

      Zozbieral Edgar Lorand, učiteľ

     • Nová jesenná kolekcia.

     • Dobrý deň všetkým!

      Aj tento rok pre Vás máme super prekvapenie!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e-shope: https://www.kraloveskoly.cz/kvetoslavov/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 23.10. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

       

      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!

       

      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

       

      S pozdravom a prianím krásneho dňa

      vedenie školy

     • Branné cvičenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Branné cvičenie.

      V piatok 23.09.2022 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili branného cvičenia. Ráno sme pešo prešli do Vojenského útvaru v Mierove, kde si vojaci pre nás pripravili zaujímavý program. Žiaci si vyskúšali pod odborným dohľadom streľbu zo vzduchovky i samopalu. Zaujal ich aj odborný výklad o strelných zbraniach, aj s názornými ukážkami. Vyskúšali si, aký je výhľad z moderného vojenského auta a ako vyzerá zvnútra už vyradená vojenská Tatra. Chlapcov zaujali aj ukážky vystrelených dymovníc a vysvetlenie, kde sa aká používa a prečo. Pozreli sme si aj ako vyzerá protichemický bunker. Niektorí odvážlivci si vyskúšali aj plynovú masku. Vojaci trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky detí. Späť do školy sme sa vrátili s novými a zaujímavými zážitkami.

     • Hodina Telesnej výchovy

     • Naše piatačky sú veľmi šikovné, disciplinované a súťaživé. S veľkou chuťou a zápalom hrajú basketbal, vybíjanú, ale zatiaľ najradšej majú hru na "mrkvu a záhradníka", kde si precvičia nielen silu svojich rúk, ale najmä súdržnosť. 

      Verím, že im ich entuziazmus a radosť z pohybu vydržia čo najdlhšie.

      Text a foto: Ľubica Kriglerová, učiteľka Telesnej výchovy pre 5. ročník

     • Hodina Techniky

     • Hovorí sa, že čo sa v mladosti naučíš, na starosť akoby si našiel. Verím, že prišívanie gombíkov naše deti, od 5. po 8. ročník, nielen bavilo, naučilo trpezlivosti (pri navliekaní nite do ihly), ale že ho v živote aj zúžitkujú (a možno aj speňažia).

      Text a foto: Ľubica Kriglerová, učiteľka Techniky

     • Medzinárodné dni

     • Milí rodičia, v ŠKD sa s prváčikmi venujeme okrem iného aj Medzinárodným dňom. Ako prvé sme tvorili lekárničku k Medzinárodnému dňu prvej pomoci a Medzinárodný deň čokolády sme oslávili chutnou čokoládou. Čokoládové poobedie malo u detí úspech. Vôňa sa šírila celou budovou a tak sme sa rozhodli s 1.A pohostiť aj ostatné deti, ktoré boli ešte v ŠKD.

      Teším sa na ďalšie zaujímavé aktivity so skvelými prváčikmi.

      Jana Baňasová, vychovávateľka

     • Novinky v škole

     • V novom školskom roku 2022/2023 čakajú našich žiakov viaceré novinky. Na elokovanom pracovisku v budove č. 178 bola vytvorená nová učebňa pre nových piatakov a nová odborná učebňa. Vo vestibule pribudli nové červené skrinky pre nových piatakov. Z minuloročných piatakov sa stali šiestaci, zo šiestakov siedmaci a zo siedmakov ôsmaci. Tí všetci ostávajú vo svojich pôvodných učebniach. V budove č. 648 bola vytvorená nová učebňa pre triedu 3.A. Z prvákov sa stali druháci, ktorí tu ostávajú. Na malom ihrisku konečne dorástla tráva. Na záberoch sú vonkajšie a vnútorné priestory elokovaného pracoviska, a tiež zariadené učebne pre triedy 2.A, 2.B, 3.A a 5.A tesne pred otvorením nového školského roka.

      Text a fotografie: Edgar Lorand

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     •  

      Všetko sa raz skončí, a tak aj letné prázdniny ostali minulosťou. Piateho septembra 2022 sa začal  nový školský rok pre žiakov i pedagógov. Tí všetci, a tiež aj viacerí rodičia sa zhromaždili vo vonkajších priestoroch kmeňovej školy, aby sa po prázdninách zvítali, porozprávali si svoje zážitky a vypočuli si príhovory starostu obce Kvetoslavov pána Zoltána Sojku a samozrejme riaditeľa školy. Pán riaditeľ vo svojom príhovore najprv privítal všetkých prítomných, najmä však nových prváčikov a nových pedagógov. Stručne oboznámil prítomných o zmenách a novinkách, ktoré nás čakajú v tomto školskom roku. Prišli noví žiaci, teraz ich je 250 v 11 triedach a 3 školských budovách. Ďalej sa bude rozvíjať elektronický školský systém, pribudnú hodiny anglického jazyka, rozšíri sa športová činnosť žiakov. Poďakovanie patrí učiteľom, učiteľkám, vychovávateľkám za ich doterajšiu kvalitnú prácu. Taktiež starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za ich doterajšiu podporu školy a vyučovania. Samozrejme aj rodičom žiakov, ktoré vedú svoje deti k napĺňaniu stanovených cieľov vo vzdelávaní a výchove. V závere pán riaditeľ všetkým zaželal veľa tvorivej energie a zdravia do nového školského roka, aby sa vedenie školy, pedagógovia i žiaci tešili zo všetkých nových úspechov a pokrokov. Po skončení oficiálneho otvorenia školského roka 2022/2023 sa žiaci a triedni učitelia rozišli do svojich učební, aby sa s nimi zoznámili a vypočuli si úvodné pokyny a informácie.

      Na záberoch je slávnostné otvorenie nového školského roka so zhromaždenými žiakmi, pedagógmi a rodičmi, ako aj prvé minúty v učebniach 2.A, 2.B a 3.A.

      Text a fotografie: Edgar Lorand

     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Mílí rodičia, drahé deti!

      Blíži sa začiatok nového školského roka a rád by som Vám poskytol informácie k jeho začiatku a otvoreniu.

      Vzhľadom na to, že škola sídli v troch budovách, umiestnenie tried je nasledovné:

      2. ročník, obidve triedy a 3.AElokované pracovisko ZŠ, Šľachtiteľská 648, Kvetoslavov

      1. ročník, obidve triedy, 3.B a 4.AKmeňová budova ZŠ, Školská 266, Kvetoslavov

      5. – 8. ročníkElokované pracovisko ZŠ, Nová budova Šľachtiteľská 178, Kvetoslavov

       

      Otvorenie školského roka 2022/2023

      Otvorenie školského roka prebehne 5.9.2022 o 9.00 hod. pred Kmeňovou budovou ZŠ Kvetoslavov na Školskej ulici 266 v Kvetoslavove.

      Po slávnostnom otvorení a príhovoroch sa žiaci presunú do jednotlivých tried podľa miesta určenia v sprievode triednych učiteľov, kde žiaci dostanú úvodné inštrukcie na najbližší týždeň.

      Vstup do budovy školy pre rodičov bude z hygienických a epidemiologických dôvodov limitovaný. Spolu so žiakom prvého ročníka môže vstúpiť do budovy iba jeden zákonný zástupca. Rovnako tak je to pri nových žiakoch našej školy, do budovy vstupuje žiak iba v doprovode jedného zákonného zástupcu.

      Slávnostné otvorenie potrvá maximálne 1,5 hod.

       

      V daný deň nebude pre deti zabezpečený obed a nebude prebiehať ani ŠKD.

       

      Tešíme sa na Vás!

       

      S pozdravom

      ThLic. Marek Heczei, PhD.

      riaditeľ

     • Ukončenie školského roka 2021/2022

     • Vo štvrtok 30. júna 2022 nastal najočakávanejší deň z celého školského roka. Žiaci 2. stupňa si vo svojich učebniach od triednych učiteľov vypočuli vyhodnotenie prospechu a správania v školskom roku 2021/2022 a prevzali koncoročné vysvedčenia. Potom sa presunuli do kmeňovej školy, kde sa na priestranstve pri škole zoradili žiaci od prvého po siedmy ročník, aby si vypočuli záverečný príhovor. Pán riaditeľ vo svojom prejave zdôraznil náročnosť celého školského roka, najmä pandémiu koronavírusu a s tým súvisiace viacnásobné dištančné vzdelávanie. Od marca pri postupnom uvoľňovaní pandemických opatrení celá škola prešla na prezenčné vzdelávanie, kedy sa pri priamom kontakte učiteľov a žiakov podstatne zvýšila kvalita výučby. Dokonca sa oproti školskému roku 2020/2021 uskutočnilo aj niekoľko školských výletov a ďalších akcií. V závere sa pán riaditeľ poďakoval učiteľom aj žiakom za dosiahnuté výsledky a zaželal všetkým príjemné prežitie letných prázdnin. Najúspešnejším žiakom v matematických súťažiach osobne odovzdal diplomy. A zazvonil zvonec a rozprávke je koniec.

       

      Text a fotografie Edgar Lorand